Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Kańczudze

Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

Regulamin Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy

 w Kańczudze

 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Kańczudze jest instytucją kultury, służącą rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych jej użytkowników oraz upowszechnianiu i rozwojowi kultury.

 

& 1 Postanowienia ogólne

1.      Ze zbiorów biblioteki mają prawo korzystać wszyscy użytkownicy.

2.      Korzystanie ze zbiorów jest bezpłatne.

3.      Zbiory biblioteki udostępniane są w formie wypożyczeń na zewnątrz, księgozbiór podręczny udostępniany

         jest na miejscu. Biblioteka może prowadzić wypożyczenia międzybiblioteczne.

4.      W bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu i spożywania posiłków.

                                                                        & 2 Zapis czytelnika

1.      Przy zapisie czytelnik powinien:

    a) okazać dowód osobisty lub legitymację szkolną,

    b) wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania obowiązującego w bibliotece    

         

    c) wyrazić podpisem zgodę  na przetwarzanie danych osobowych.

2.     Za czytelnika dziecięcego do lat 15 zobowiązanie podpisuje rodzic lub opiekun prawny dziecka.

3.     Czytelnik obowiązany jest informować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania.

& 3 Udostępnianie zbiorów

1.     O ilości wypożyczanych jednorazowo książek decyduje bibliotekarz.  Książki wypożycza się na okres jednego              miesiąca.                                                                                                                                                                     

2.     Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonych książek, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania

        ze strony innych czytelników.

3.     W przypadkach uzasadnionych biblioteka może żądać zwrotu książki przed upływem terminu 

        określonego regulaminem.

4.     Czytelnik może korzystać z rezerwacji materiałów bibliotecznych.

5.     Z księgozbioru podręcznego biblioteki można korzystać na miejscu. O możliwości wypożyczenia

        książki z tego zbioru decyduje bibliotekarz.

6.     Przy wypożyczaniu szczególnie cennych książek pobierana jest kaucja w wysokości odpowiadającej 

        aktualnej wartości rynkowej udostępnianych materiałów.

& 4 Zobowiązania czytelnika

1.    Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania książek i czasopism będących własnością społeczną.

       Zauważone braki i uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

2.    Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik.

       O wysokości odszkodowania i jego formie decyduje Dyrektor Biblioteki.

       Proponowane formy odszkodowania:

       - odkupienie dzieła identycznego do zagubionego,

       - zakupienie wydawnictwa wskazanego przez bibliotekę, o wartości nie niższej niż aktualna wartość

         dokumentu zagubionego,

       - przyjęcie książki zaproponowanej przez czytelnika, pod warunkiem jej przydatności w zbiorach,        

       - pokrycie kosztów naprawy książki,

       - wpłacenie ekwiwalentu pieniężnego w wysokości określonej przez bibliotekę.

3.     W przypadku, kiedy zagubienie lub zniszczenie książki nastąpiło na skutek wypadku losowego,   

        Dyrektor Biblioteki może zrezygnować z odszkodowania.

4.     Niezwrócenie w terminie wypożyczonych książek pociąga za sobą następujące konsekwencje:

   a) indywidualne upomnienie na piśmie, którego koszt ponosi czytelnik,

   b) obciążenie czytelnika zalegającego ze zwrotem książek opłatą za przetrzymywanie w kwocie 50 groszy od   

        woluminu za każdy rozpoczynający się miesiąc po terminie zwrotu.

 

Naruszenie regulaminu biblioteki może spowodować okresowe lub stałe pozbawienie prawa do korzystania z jej zbiorów. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania do Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga.

 

Regulamin czytelni

Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kańczudze                     

   § 1

1. Prawo do korzystania z Czytelni mają wszyscy, niezależnie od tego, czy są stałymi czytelnikami biblioteki.

2. Korzystanie z czytelni jest bezpłatne.

3. Prawo do korzystania z Czytelni czytelnik uzyskuje po:

a) wpisanie się do księgi odwiedzin, wpis ten stanowi jednocześnie zobowiązanie czytelnika do przestrzeganiu regulaminu czytelni

Wierzchnie okrycie, teczkę, lub torbę pozostawia się w wyznaczonym miejscu.

4. W czytelni obowiązuje cisza, zakaz palenia tytoniu i spożywania posiłków.

5. W czasie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystanie z czytelni.

§ 2

1. W czytelni korzystać można z księgozbioru podręcznego, czasopism bieżących oraz                               z księgozbioru ogólnego.

2. Przyniesione do czytelni własne książki czytelnik zgłasza u dyżurnego bibliotekarza, który powinien to odnotować w książce odwiedzin przy nazwisku czytelnika.

3. Książki z księgozbioru podręcznego podaje czytelnikowi bibliotekarz.   Po wykorzystaniu czytelnik zwraca książkę bibliotekarzowi w celu dokonania ewidencji wypożyczeń.

4. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie mu książki, z której chwilowo korzysta kto inny.

5. Książek i czasopism nie wolno wynosić z czytelni.

6. Książek z księgozbioru podręcznego nie wypożycza się do domu.

7. Jeżeli czytelnikowi potrzebna jest książka, której nie ma w księgozbiorze, bibliotekarz informuje,          w której z bibliotek w rejonie przeworskim, może znajdować się poszukiwana przez czytelnika książka. Na prośbę czytelnika biblioteka może sprowadzić książki z innych bibliotek.

§ 3

Biblioteka udziela informacji dotyczących posiadanych zbiorów, doboru literatury interesujący temat, sposobu korzystania z katalogów, wydawnictw informacyjnych                       i innych materiałów znajdujących się w bibliotece.

§ 4

Za uszkodzenie książki czytelnik płaci odszkodowanie, którego wysokość określa bibliotekarz w zależności od stopnia uszkodzenia. Na sumy wpłacone z tytułu uszkodzenia książki, biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.

                                                                                                § 5 

  Skargi i wnioski czytelnik może wpisywać do książki skarg i wniosków.

                                                                                                § 6

 Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z czytelni.                                 Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor biblioteki. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Burmistrza Gminy i Miasta w Kańczudze.

 

 

REGULAMIN CZYTELNI INTERNETOWEJ

1. Ze stanowisk komputerowych zainstalowanych w czytelni internetowej mogą korzystać wszystkie zainteresowane osoby po wcześniejszym porozumieniu z dyżurującym bibliotekarzem.                                                                           2. Osoby korzystające z komputerów są wpisywane do rejestru odwiedzin. Na prośbę bibliotekarza mają obowiązek przedstawienia dokumentu tożsamości.

3. Biblioteka nie pobiera opłat za korzystanie z Internetu oraz z innych programów zainstalowanych na komputerach. Płatne są tylko wydruki lub kserokopie dokumentów wg cennika załączonego do Regulaminu.

4. Stanowiska komputerowe w czytelni internetowej służą przede wszystkim do poszukiwania informacji i materiałów niezbędnych w zdobywaniu wiedzy i samokształceniu. Korzystanie z komputerów w celach informacyjnych i edukacyjnych traktowane jest priorytetowo.

Nie należy uruchamiać na komputerze programów do prowadzenia pogawędek internetowych /typu CHAT, IRC, ICQ/  oraz programów służących zabawie. Nie należy wykorzystywać komputerów do przeglądania stron pornograficznych i propagujących przemoc.

Komputery wraz z oprogramowaniem i dostępem do Internetu nie powinny być wykorzystywane przez użytkowników w celach zarobkowych.

5. W przypadku, gdy są osoby oczekujące na dostęp do komputera, czytelnik zajmujący stanowisko musi go zwolnić po 30 minutach korzystania.

6. Użytkownicy mogą dokonywać rezerwacji stanowiska komputerowego u dyżurnego bibliotekarza.

7. Osoby użytkujące sprzęt w czytelni internetowej mogą korzystać wyłącznie z programów i baz zainstalowanych na komputerze. Nie należy instalować programów pochodzących spoza Biblioteki, ani korzystać z przyniesionych przez czytelników płyt kompaktowych, programów na CD-ROM lub filmów na DVD.

8. Czytelnicy korzystający z komputera nie powinni pozostawiać żadnych własnych plików na dysku lokalnym komputera.

W przypadku konieczności zapisania danych na własną dyskietkę należy wykorzystywać czyste /wcześniej sformatowane/ dyskietki. Zapisywanie danych na nośniki zewnętrzne bądź drukowanie tekstu należy uzgadniać z dyżurującym bibliotekarzem.

W przypadku pozostawienia własnych plików czytelnika na dysku twardym komputera zostaną one usunięte przez bibliotekarzy.

9. Zabrania się konfigurowania przyjętych ustawień programowych  i sprzętowych komputerów.

10. Nie należy kopiować na prywatne nośniki programów komputerowych będących własnością biblioteki.

11. Użytkownicy powinni bardzo ostrożnie posługiwać się sprzętem komputerowym i nośnikami danych, a wszystkie dostrzeżone uszkodzenia sprzętu, nośników lub programów komputerowych zgłaszać dyżurującemu bibliotekarzowi.

12. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność materialną za powstałe z ich winy uszkodzenia sprzętu komputerowego.

13. Bibliotekarze udzielają pomocy przy wyszukiwaniu informacji, służą także poradą w korzystaniu ze sprzętu komputerowego.

14. W czytelni nie należy spożywać posiłków i napojów.

15. Bibliotekarze mają prawo kontrolować pracę użytkowników i w razie konieczności natychmiast przerwać sesję      w sytuacji, gdy użytkownik wykonuje czynności niepożądane.

16. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

17. Osoby niestosujące się do regulaminu mogą być pozbawione prawa do korzystania z czytelni internetowej.

18. Użytkownik ma prawo odwołania się do dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kańczudze.  

                                                                                                            Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06. 2007 r.

 

 

 

 

 

Biblioteka Narodowa
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
w Rzeszowie

Urząd Miasta i Gminy
w Kańczudze

Dzienniki Ustaw
Ośrodek Kultury Miasta i Gminy Kańczuga

Licznik odwiedzin: 54023